ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η σειρά των διαλέξεων αποσκοπεί στη διδασκαλία του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της διαχείρισης του περιεχομένου το διαδίκτυο. Θα διδαχθούν αρχικά οι εισαγωγικές έννοιες στη δομή και την ψηφιακή αναπαράσταση των δεδομένων όπως κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο. Έπειτα θα παρουσιαστούν οι κανόνες που διέπουν τη δημοσίευση της πληροφορίας στο διαδίκτυο και οι νέες δυνατότητες που παρέχει το παγκόσμιο πλέγμα πληροφοριών με τη δημιουργία και οργάνωση της πληροφορίας υπό τη μορφή υπερκειμένων και υπερμέσων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Μεθοδολογία Χρηστοκεντρικού Σχεδιασμού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο (user-centered design methodology). Το σύνολο του σεμιναριακού μαθήματος θα αποτελείται από το Θεωρητικό Τμήμα που πραγματοποιείται με τη μορφή διαλέξεων και το Εργαστηριακό Τμήμα στο οποίο γίνεται χρήση των υπολογιστών και εκμάθηση λογισμικού και εφαρμογών.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνολογία και η τεχνική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τέχνη, όχι μόνον στη σημερινή εποχή, αλλά επίσης αν δούμε τη σχέση αυτή στο πλαίσιο της μακράς ιστορικής διάρκειας, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας. Παράλληλα, η ανάδυση των νέων τεχνολογιών συνδέεται με ένα καινούριο αίτημα, αυτό της ενίοτε προβληματικής και πάντα ζητούμενης σχέσης με τον χώρο της τέχνης. Το σεμιναριακό μάθημα επιχειρεί να αναπτύξει να παρουσιάσει σύγχρονα οπτικοαουστικά καλλιτεχνικά εγχειρήματα που ανιχνεύουν μια συνεκτική σχέση μεταξύ οπτικής και ηχητικής μορφής, αξιοποιώντας αναλογικά ή ψηφιακά μέσα, καθώς και τη ψηφιακή και διαδραστική τέχνη και την ηλεκτρονική μουσική.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ

Η αφήγηση, γνωστή και διαδεδομένη σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και εποχές, επιτελεί μια λειτουργία μεταβίβασης γνώσεων, στάσεων και αξιών από γενιά σε γενιά. Επιπλέον, αποτελεί μέσο που κεντρίζει τη φαντασία και αναπτύσσει την κοινωνικότητα. Εκτός από κοινωνική πρακτική, η αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιείται για τη διαπαιδαγώγηση εντός των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης η αφήγηση ως παραμυθία δρα «θεραπευτικά» τόσο για τους ακροατές όσο και για τον εκάστοτε αφηγητή. Με την εισαγωγή των πολυμεσικών στοιχείων (εικόνα, video, υπότιτλοι, ήχοι, μουσική σε ψηφιακή μορφή) δημιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling), η οποία αξιοποιεί τις ιδιότητες και τα επιτεύγματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, προσέγγιση ιδιαίτερα προσιτή στους αυτόχθονες (digital natives) του ψηφιακού κόσμου. Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος εννοούμε ένα είδος σύντομης αφήγησης, που συνδυάζει την παραδοσιακή προφορική αφήγηση, συνήθως σε πρώτο πρόσωπο υπό τη μορφή προσωπικής ιστορίας, με ψηφιακά μέσα. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα οι φοιτητές θα μυηθούν στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών καθώς και στη χρήση των κατάλληλων για αυτήν εργαλείων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Το σεμιναριακό μάθημα έχει σαν στόχο να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα θα εξεταστούν οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον κάθε δημοσιογράφο. Συνοπτικά θα εξεταστούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.) Επίσης, το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στο να προσεγγίσει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο: μοντέλα επικοινωνίας – βασικές έννοιες επικοινωνιακού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη και η φύση των Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις versus Μάρκετινγκ. Το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον για τις Δημόσιες Σχέσεις. To πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Διαχείριση Εταιρικής Φήμης. Η φύση του επαγγέλματος του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί: Στην περιγραφή και κατανόηση της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ, των βασικών αρχών και μεθόδων και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει στην ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στην κατανόηση της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Στη σωστή αξιοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ και επικοινωνίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα δίδει μια ευρύτερη ανάλυση της διαφημιστικής επικοινωνίας και εστιάζει στη διαφημιστική επικοινωνία, τις αξίες της κουλτούρας και οι αξίες της αγοράς, τις διαδρομές του εμπορίου και τις μεταλλαγές στη φύση της διαφήμισης. Επίσης δίνει έμφαση στη δομή και την εξέλιξη των διαφημιστικών εταιρειών, την πορεία διαδοχικών μετασχηματισμών των ατόμων σε ακροατήρια, την εξέλιξη της έννοιας της μάρκας (brand), τις ανακατατάξεις των εννοιών του χώρου και του χρόνου και τη συμπίεσή τους.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΩΣ

Το σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες την έννοια, τις χρήσεις κατά την ιστορική διαδρομή, το χαρακτήρα, τις μορφές και τις λειτουργίες της προπαγάνδας και γενικότερα του προπαγανδιστικού λόγου. Η ανάλυση αυτών των ζητημάτων εξειδικεύεται σε σχέση με το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τα σύγχρονα ΜΜΕ. Τα σύγχρονα ΜΜΕ αναλύονται όχι μόνο ως αγωγοί προπαγανδιστικών πρακτικών, αλλά και ως παράγοντες που συμβάλλουν στη ριζική αναμόρφωση της προπαγάνδας, και στην ανάδυση αυτού που αποκαλείται «νέα προπαγάνδα».

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ορισμός και ιστορία της Σ.Ε. Ηδομή της Σ.Ε. Σκοποί και λειτουργίες της Σ.Ε. Που βρισκόμαστε; Παρακολούθηση και καταγραφή της εικόνας της χώρας/οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον. Διεθνής πολιτική επικοινωνία και ΜΜΕ. Η απεικόνιση των διεθνών σχέσεων στα ΜΜΕ. Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και τα ΜΜΕ. Nation Branding και εταιρική – επιχειρηματική Δημόσια Διπλωματία.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οι ριζικές αλλαγές που έφερε η ψηφιακή σύγκλιση στους όρους και στις διαδικασίες παραγωγής, διανομής και χρήσης των πνευματικών έργων μέσω των Νέων Μέσων και των κοινωνικών δικτύων, ήταν τόσο σημαντικές που προκάλεσαν τριγμούς στα φιλοσοφικά θεμέλια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι της πνευματικής ιδιοκτησίας, μπροστά στους κινδύνους πλήρους ανατροπής της οικονομίας της εκμετάλλευσης των έργων, επεχείρησαν και πέτυχαν σταδιακά να θέσουν υπό τον έλεγχό τους κάθε πράξη χρήσης των έργων στα δίκτυα, ακόμη και τις πράξεις που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και προορισμό. Από την πλευρά τους, οι χρήστες αντιδρούν στη συνεχή συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και επικαλούνται την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στην επικοινωνία, στη συμμετοχή, στην πρόσβαση και στη χρήση των πνευματικών έργων. Στο παραπάνω πλαίσιο όπου ο κάθε πολίτης είναι εν δυνάμει χρήστης πνευματικών έργων και συγχρόνως δημιουργός, η γνώση των θεμελιωδών κανόνων και αρχών της πνευματικής ιδιοκτησίας καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη για κάθε πολίτη, και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη σύννομη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα Νέα Μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα. Το σεμιναριακό αυτό μάθημα, ύστερα από μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες, στις παραδοσιακές λειτουργίες και στη φιλοσοφία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ως στόχο: να μελετήσει τις νέες πρακτικές χρήσης των έργων στα Νέα Μέσα, τις νέες μορφές δημιουργίας, καθώς και τους κανόνες που τις διέπουν, να αναλύσει τους βασικούς άξονες της σύγχρονης διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτό, να εξετάσει νέα εναλλακτικά συστήματα αδειοδότησης και χρηματοδότησης της πνευματικής δημιουργίας, πιο φιλικά προς το χρήστη και στο νέο πολιτισμό που αναδύεται στα δίκτυα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Το αντικείμενο του μάνατζμεντ των ΜΜΕ. Κλάδοι των βιομηχανιών των ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών οργανισμών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και το περιβάλλον τους. Στόχοι και προγραμματισμός των ΜΜΕ. Οργάνωση των δομών των ΜΜΕ. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους επικοινωνιακούς οργανισμούς. Πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οργάνωση της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών και μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών και η αλυσίδα αξίας. Μάρκετινγκ και προβολή οργανισμών επικοινωνίας. Προσφορά και ζήτηση πολιτιστικών αγαθών των μμε. Η επίδραση των παραγόντων του μάκρο- και μίκρο- περιβάλλοντος στην διαμόρφωση των στρατηγικών των επικοινωνιακών οργανισμών. Στρατηγικές των ΜΜΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΜΕ

Εισαγωγή στην Οικονομία των ΜΜΕ. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ. ΜΜΕ και δημόσια αγαθά. Ο βαθμός συγκέντρωσης της μιντιακής αγοράς. Στρατηγικές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επικοινωνιακών οργανισμών. Ένταση ανταγωνισμού και μιντιακή αγορά. Στρατηγικές συμμαχίες των επικοινωνιακών οργανισμών. Ο ρόλος της διαφήμισης και των μετρήσεων στην αγορά των ΜΜΕ. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην αγορά των ΜΜΕ. Οι οργανισμοί των ΜΜΕ ένα σύνολο συμβολαίων. Ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο οι κερδοσκοπικοί όσο και οι μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί, επιδεικνύουν όλο και πιο έντονο ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση του κοινού στο οποίο απευθύνονται, καθώς είναι απαραίτητη για το στρατηγικό σχεδιασμό τους, για το σχεδιασμό της επικοινωνίας τους, αλλά και για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Οι κατηγορίες του κοινού, ο βαθμός ικανοποίησής του και οι προσδοκίες του από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι τάσεις που παρουσιάζει ως προς τις προτιμήσεις, τα κίνητρα της πολιτισμικής κατανάλωσης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, αποτελούν μέρος μόνο των ερωτημάτων για τα οποία οι πολιτιστικοί οργανισμοί αναζητούν απαντήσεις, προκειμένου αφενός να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται και αφετέρου να επιβιώσουν σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει τις βασικές κατηγορίες ερευνών κοινού, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιούνται, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν από τους πολιτιστικούς οργανισμούς ως εργαλείο διαχείρισης και ανάπτυξης του κοινού τους. Με αυτήν την έννοια, έχει κυρίως εφαρμοσμένο χαρακτήρα και περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕςΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα εστιάζει στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με έμφαση σε εκείνες που χρησιμοποιούνται από τα ΜΜΕ. Ειδικότερα, εξετάζονται η τεχνολογική εξέλιξη, η ψηφιακή σύγκλιση, θέματα διαδικτύου καθώς και των υπηρεσιών του. Αναλύονται οι όροι διαδραστικότητα, διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα. Παρουσιάζονται οι ψηφιακές τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας οι οποίες σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες των κοινωνικών δικτύων και τις εφαρμογές του Web 2.0, που επίσης εξετάζονται, διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας και γνώσης σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από την κατανόηση της διαδικασίας σύγκλισης των ψηφιακών τεχνολογιών, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των ΜΜΕ που αποτελεί την κύρια αιτία ανάπτυξης των Νέων Μέσων, αναλύεται ο όρος σε τρία επίπεδα μελέτης -επινοήσεων, χρήσεων και δομών- και διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά. Τέλος, παρουσιάζονται οι νέες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων και τα tablets-pads. Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται από τεχνολογική σκοπιά, αλλά και από την πλευρά αξιοποίησης τους από το σύνολο του κοινού, εξειδικευμένου και μη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για τη δημοσιογραφία με τους ειδικούς, τους πολίτες, και τους δημοσιογράφους να τα χρησιμοποιούν για τη διάδοση των ειδήσεων, τη μετάδοση έκτακτων γεγονότων και τη συλλογή πληροφοριών. Το σεμιναριακό μάθημα προσφέρει μια ευέλικτη διεπιστημονική διερεύνηση των θεμελιωδών σύγχρονων εξελίξεων στο δικτυωμένο, ψηφιακό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης, στοχεύοντας στην κατανόηση του ρόλου, των δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των κοινωνικών μέσων. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν επίσης το πώς θα δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια επαγγελματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, LinkedIn, YouTube, Instagram, κ.λπ. Τέλος, θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για τη βελτίωση των ρεπορτάζ τους, την αύξηση της διείσδυσης τους στο κοινό και την παρακολούθηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΧΟΣ

Παρουσιάζονται οι μορφές κειμένου και ηχητικής πληροφορίας που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου στα Νέα Μέσα και το διαδίκτυο. Ειδικότερα, αναφορικά με τη χρήση κειμένου και υπερκειμένου στον παγκόσμιο ιστό παρουσιάζονται εφαρμογές και συστήματα παραγωγής, φιλοξενίας και πλοήγησης ιστοσελίδων, όπως επίσης πυλών – portals και νέων τεχνολογιών ιστοσελίδων. Αναφορικά με τον ήχο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά του στα Νέα Μέσα, όπως η λήψη αναλογικού ήχου και μετατροπή του σε ψηφιακό, τα πρότυπα ψηφιοποιημένου ήχου, οι μορφές συμπίεσης. Επίσης, βάσει των απαιτήσεων των Νέων Μέσων και του διαδικτύου παρουσιάζονται οι τρόποι αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης της ηχητικής πληροφορίας (streaming audio, web-radio, skype κλπ), καθώς και εφαρμογές και λογισμικά παραγωγής ήχου και μουσικής, τόσο υπό τη μορφή εφαρμογών γραφείου (desktop apps), όσο και σε επίπεδο διαδικτυακών /online εφαρμογών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (/cloud computing, π.χ. soundcloud).

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσιάζονται οι μορφές πολυμέσων και βίντεο (κινούμενης εικόνας) που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου στα Νέα Μέσα και το διαδίκτυο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά της εικόνας (ακίνητη και κινούμενη) στα Νέα Μέσα, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και οι απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν κάθε μορφή. Ξεκινώντας από τη λήψη και τη ψηφιοποίηση, αναπτύσσονται, η περίπτωση του DVD-Video, των προτύπων και των μορφών συμπίεσης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, το Διαδίκτυο και τα νέα μέσα. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες απαιτήσεις και οι αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης περιεχομένου, ενώ γίνεται και επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης (state of the art) σε πρακτικό επίπεδο.. Εξετάζονται εργαλεία και εφαρμογές σχεδίασης, παραγωγής και διαχείρισης -μετάδοσης οπτικού περιεχομένου (πχ. Photoshop, YouTube, web-TV, upstream). Αναφορικά με τα πολυμέσα παρουσιάζεται η παραγωγή γραφικών μέσω Η/Υ κάνοντας χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών και λογισμικών, όπως επίσης η δημιουργία πολυμεσικών παραγωγών με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα, το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη θεματική της προβολής και προώθησης τουρισμού, εξετάζονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως παράγοντας αειφόρου ανάπτυξης και οι επικοινωνιακές στρατηγικές για την προβολή τους οι οποίες συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και στην ανάπτυξη ενός τόπου. Παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον και αντίστοιχα η επίδραση αυτών και ιδιαίτερα του φυσικού περιβάλλοντος, στον τουρισμό. Οι στόχοι είναι: η κατανόηση της αλληλεπίδρασης και της σχέσης Τουρισμού και Περιβάλλοντος, η μελέτη περιπτώσεων εναλλακτικού τουρισμού και ιδιαίτερα αγρο- και οικοτουρισμού, η διερεύνηση του ρόλου και της συνεισφοράς των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων τουρισμού στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για αειφορία, η αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

O ρόλος και η δυναμική των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στον τομέα του πολιτισμού: αστικές, τοπικές και περιφερειακές πρακτικές. Στρατηγικός σχεδιασμός μη-κερδοσκοπικών πολιτιστικών οργανώσεων. Στρατηγική επικοινωνίας, μάρκετιγκ και οργανωσιακής ανάπτυξης. Χρήση κοινωνικών μέσων και νέα εργαλεία χρηματοδότησης (πληθοχρηματοδότηση). Εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Πρότυπες πρακτικές πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει εμπεριστατωμένα και ολοκληρωμένα τη χορηγία ως ένα ολοκληρωμένο μέσο επικοινωνίας και χρηματοδότησης. Ο βασικός σκοπός του είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις στο χώρο της χορηγίας. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι ωφελούμενοι: α) να γνωρίσουν πως εντάσσεται η χορηγία μέσα σε ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πρόγραμμα, β) να αποκτήσουν ικανότητα επιλογής και αξιολόγησης των προσφερόμενων ευκαιριών για χορηγίες, γ) να μπορούν υπεύθυνα να συμπράξουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της χορηγικής πολιτικής μίας εταιρείας-χορηγού ή ενός χορηγούμενου φορέα. Το σεμιναριακό μάθημα θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες: Βασικές έννοιες της σύγχρονης χορηγίας και πλαίσιο λειτουργίας της , επιλογή χορηγικού, αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα χορηγικού προγράμματος, Χορηγούμενοι φορείς, Χορηγική Συμφωνία.

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη χρήση του κυβερνοχώρου από τους εφήβους και πραγματεύεται α) τις επιδράσεις της χρήσης αυτής στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, β) την μετατροπή του εαυτού και των σχέσεων στο πλαίσιο της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας και εμπειρίας, γ) το ζήτημα του εθισμού στο διαδίκτυο και δ) τον ψυχικό αντίκτυπο που έχει η έκθεση σε βίαιες εικόνες των ΜΜΕ και η ενασχόληση με τα παραδοσιακά και ηλεκτρονικά παιχνίδια.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει την ιστορία και τον ρόλο των οπτικοακουστικών αρχείων και ταινιοθηκών στη σύγχρονη κοινωνία ως βασικοί πυλώνες διάσωσης και διάδοσης της οπτικοακουστικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα παρουσιαστούν οι λόγοι και οι συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία αυτών των φορέων. Θα αναλυθεί ο ρόλος και η δομή τους σε σχέση με τις εργασίες που επιτελούν, τόσο αναφορικά με την προστασία της κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και με την προβολή και ανάδειξη αυτού του πλούτου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν λεπτομέρειες για τα είδη και τις ιδιαιτερότητες του αρχειακού υλικού, τον τρόπο διαχείρισής του από τη στιγμή που εισάγεται σε ένα οπτικοακουστικό αρχείο και μέχρι την ανάδειξή του μέσω προγραμμάτων ψηφιοποίησης, προκειμένου αυτό να καταστεί προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης θα συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στο μέλλον των κινηματογραφικών αρχείων, στις προσπάθειες ψηφιοποίησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, αλλά και σε σημαντικά προβλήματα όπως η διαχείριση των αρχείων αλλά και των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Εξετάζονται τρόποι για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, ο τρόπος προώθησης και προβολής τους στο εξωτερικό καθώς και η αναζήτηση των κατάλληλων πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες θα απευθυνθεί το η εθνική εικόνα. Θα διευρευνηθούν οι μέθοδοι, οι επικοινωνιακές και στρατηγικές λύσεις για την επίτευξη της προώθησης και προβολής της εθνικής εικόνας. Θα διευρευνηθούν επίσης τρόποι για την εύρεση των κατάλληλων αγορών στο εξωτερικό.