Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ)

Ηλεκτρονική Τάξη