Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει μέσα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα του τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ακονίζουν τις κρίσιμες και αναλυτικές ικανότητές τους και τους εξοπλίζει με τις θεμελιώδεις και αμετάβλητες, απαιτήσεις του επαγγέλματος της επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται με βάση τρείς Θεματικές Ενότητες:

Κάθε μία Θεματική Ενότητα προσφέρει έναν αριθμό ταχύρυθμων σεμιναριακών μαθημάτων που, σε πρώτη φάση, κάποια απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επωφελούμενων ομάδων κι άλλα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι επωφελούμενοι συμμετέχοντες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, επιλέγουν σεμιναριακά μαθήματα που μπορουν να προέρχονται από τις 3 Θεματικές Ενότητες. , τα οποία ανά δυάδα συνιστούν μία διδακτική ενότητα πιστοποίησης.Παρακάτω περιγράφονται οι Θεματικές Ενότητες πάνω στις οποίες διαρθρώνεται το πρόγραμμα κατάρτισης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση των σεμιναριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όσους τα επιλέξουν. Τα ταχύρυθμα σεμιναριακά μαθήματα μπορούν να έχουν διαφορετική ημερομηνία εκκίνησης. Οι Θεματικές Ενότητες, όμως, ξεκινούν σχεδόν όλες μαζί τις ίδιες ημερομηνίες.

Η Θεματική Ενότητα Δημοσιογραφία και ΜΜΕ αποσκοπεί στην κατάρτιση των επωφελούμενων ομάδων σε θέματα δημογραφικής πρακτικής και θεωρητικής εμβάθυνσης σχετικά με την πορεία του επικοινωνιακού πεδίου στη σύγχρονη εποχή, όπως και νέα μεθοδολογικά εργαλεία δημοσιογραφικής ανάλυσης που βασίζονται στις κοινωνικές επιστήμες.

Η Θεματική Ενότητα Πολιτισμός και Επικοινωνία αποσκοπεί στην κατάρτιση των επωφελούμενων ομάδων σε θέματα πολιτισμού, τουρισμού και ανθρώπινων σχέσεων. Στην Ενότητα μελετάται σε βάθος η τέχνη της επικοινωνίας (από τη διαπροσωπική επικοινωνία έως τη συναισθηματική ζωή των ομάδων και τις συγκρούσεις), καθώς και η τέχνη ως επικοινωνία (τα σύγχρονα και παλαιότερα καλλιτεχνικά ρεύματα, τα οπτικοακουστικά μέσα και οι παραστατικές τέχνες). Η κατεύθυνση συνδυάζει την βαθιά θεωρητική γνώση σε θέματα ψυχολογίας, ανθρώπινης επικοινωνίας, ιστορίας της τέχνης, θεωρίας και πρακτικής του πολιτισμού με την εξειδικευμένη κατάρτιση στη διαχείριση τόσο των ανθρώπινων πόρων στις ομάδες και τους οργανισμούς όσο και των πολιτιστικών προϊόντων που παράγουν οι άνθρωποι και καλούνται να διατηρήσουν ως κληρονομιά.

Η Θεματική Ενότητα Εφαρμοσμένη Επικοινωνία αποσκοπεί στην κατάρτιση των επωφελούμενων ομάδων στα ζητήματα της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, των επιδράσεων της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ καθώς και στη στρατηγική επικοινωνία, όπως η διεθνής εικόνα της χώρας. Εξίσου σημαντική είναι η κατάρτιση των επωφελούμενων στο ψηφιακό περιβάλλον, αφού στις νέες επικοινωνιακές συνθήκες οι επωφελούμενοι του προγράμματος κατάρτισης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με γνώσεις της χρήσης των ψηφιακών μέσων ως εργαλείων προβολής και προώθησης μηνυμάτων.

Τα σεμιναριακά μαθήματα, με βάση τις τρεις γενικές ενότητες, επιμερίζονται σε Διδακτικές Ενότητες Πιστοποίησης (modules) έτσι ώστε να εξυπηρετουν καλύτερα τις ανάγκες των ωφελούμενων καθώς και να ανταποκρίνονται στον ταχύρυθμο χαρακτήρα της δια βίου μάθησης. Έτσι έχουμε συγκροτήσει έναν κατάλογο που αποτελείται από 50 Διδακτικές Ενότητες Πιστοποίησης οι οποίες προσφέρονται από το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ. Οι Διδακτικές Ενότητες Πιστοποίησης προσφέρονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Χανιά. Σε κάθε μία από αυτές τις πόλεις ο αριθμός και η προσφορά τους μπορεί να διαφοροποιηθεί , όλες όμως προέρχονται από τον κοινό γενικό κατάλογο.

Επίσης, σε κάποιες Διδακτικές Ενότητες μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόμενο των σεμιναριακών μαθημάτων ή ακόμη και τον τίτλο του ενός από τα δύο σεμιναριακά μαθήματα που συνιστά μία Διδακτική Ενότητα, αφού προσφέρονται από δύο διαφορετικά ιδρύματα με διαφορετικό στελεχιακό ακαδημαϊκό προσωπικό. Έχει, πάντως, καταβληθεί προσπάθεια να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις.

Σε κάθε περίπτωση ο γενικός κατάλογος των Διδακτικών Ενοτήτων είναι κοινός. Κάθε ίδρυμα βεβαίως έχει τη διακριτική δυνατότητα να προσφέρει ανά περίοδο ορισμένο αριθμό Διδακτικών Ενοτήτων, αν κι αυτό θα συνδέεται και με τη ζήτηση από τους ενδιαφερόμενους. Και στην περίπτωση των Χανίων και της Πάτρας ισχύει η ίδια φιλοσοφία του προγράμματος. Ανάλογα με τις δυνατότητες και τη ζήτηση για σεμιναριακά μαθήματα θα προσφερθούν Διδακτικές Ενότητες Πιστοποίησης που, σε κάθε περίπτωση, θα προέρχονται από το γενικό κατάλογο.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν Διδακτικές Ενότητες Πιστοποίησης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους.

Η κάθε Διδακτική Ενότητα Πιστοποίησης που επιλέγει ο ωφελούμενος έχει συγκεκριμένα σεμιναριακά μαθήματα. Έτσι, με την ολοκλήρωσή της, ο ωφελούμενος έχει μελετήσει τον απαιτούμενο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας, που είναι υποχρεωτικά και πιστοποιούν την εκπαίδευσή του.

Δεν απαγορεύεται στον ωφελούμενο να εκπαιδευτεί και σε άλλες Διδακτικές Ενότητες Πιστοποίησης με τους αντίστοιχους τίτλους.

Σε περίπτωση που κάποια σεμιναριακά μαθήματα συμπίπτουν, ο ωφελούμενος ενημερώνει τους διδάσκοντες και απαλλάσσεται από τα συγκεκριμένα σεμιναριακά μαθήματα.

Προτείνεται αυτός ο τρόπος επιλογής έτσι ώστε να δίνεται κίνητρο στους ωφελούμενους να επωφεληθούν όχι μόνον σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους, αλλά και να πιστοποιηθούν με συγκεκριμένη εξειδίκευση/κατάρτιση.

Σε αυτό προβλέπεται να είναι σημαντικός ο ρόλος των επιβλεπόντων του προγράμματος ώστε να καθοδηγούν τους ωφελούμενους για την όσο το δυνατό καλύτερη κατάρτισή τους.

Ανάλογα με το περιεχόμενο του σεμιναριακού μαθήματος και τους στόχους του προγράμματος κατάρτισης, τα ταχύρυθμα μαθήματα έχουν διάρκεια από 15 έως και 24 ώρες, ανάλογα με την ομάδα στόχου ή τον εργαστηριακό του χαρακτήρα, καθώς και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιδίωξη είναι τα σεμιναριακά αυτά μαθήματα, λόγου του χαρακτήρα τους, να ολοκληρώνονται ή σε 4 μέρες ή σε 5 εβδομάδες ανάλογα με τη συχνότητά τους και τη διαθεσιμότητα των χώρων διδασκαλίας. Στη δομή και το περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής:

(α) οι τρέχουσες εξελίξεις στα συναφή επιστημονικά πεδία, οι οποίες οδηγούν σε διεπιστημονικού τύπου προσεγγίσεις των φαινομένων του πολιτισμού, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον,

(β) η συνάφεια του προγράμματος με τις εξελίξεις και τις ανάγκες στην αγορά εργασίας στο πεδίο των ΜΜΕ, πολιτιστικής διαχείρισης και τουριστικής προβολής και αξιοποίησης,

(γ) η εκδήλωση ενδιαφέροντος από επαγγελματίες στο χώρο των ΜΜΕ, απόφοιτους συναφών σχολών αι εργαζομένους κι ασχολούμενους με τους κλάδους του πολιτισμού και του τουρισμού νέους επιστήμονες για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις στον τομέα της Επικοινωνίας και του Πολιτισμού.

(δ)η γενικότερη επίδραση του προγράμματος στην ελληνική κοινωνία μέσα από τη διάχυση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων του.