Η προβολή, η διάδοση και η αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού μπορεί να επιτευχθεί και διαμέσου των εργαλείων που μας προσφέρουν οι σπουδές επικοινωνίας με την ευρύτερή τους έννοια. Για αυτό το λόγο το συνολικό εγχείρημα αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επικοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό με στόχο την καλύτερη προβολή του στα μέσα ενημέρωσης καθώς και σε εκείνες τις υπηρεσίες και αντίστοιχους φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Ένας ακόμη στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης είναι να προσφέρει παράλληλα μια κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις με τις συνιστώσες των σπουδών επικοινωνίας.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση επαγγελματιών από τους κλάδους της δημοσιογραφίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και όσων ενδιαφέρονται για τα εν λόγω πεδία. Ακόμη, συνδυάζει τη μελέτη και την πρακτική της επικοινωνίας και του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας με την ιστορία της τέχνης και της πνευματικής ζωής. Παράλληλα αποσκοπεί οι επωφελούμενοι των σεμιναριακών μαθημάτων κατάρτισης στο να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από τις οποίες θα μπορούν να συνδυάζουν την ικανότητα για αφηρημένη σκέψη με την ανάλυση και τη σύνθεση, την ικανότητα σχεδιασμού επικοινωνιακών δράσεων καθώς και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας στο πλαίσιο των προβολής και αξιοποίησης του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού.

Το πρόγραμμα αποτελεί σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Τη μεγαλύτερη υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιεί το ΕΚΠΑ και για το πρόγραμμα χρησιμοποιούνται πρωτίστως το διδακτικό προσωπικό και οι συνεργάτες των Τμημάτων Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ως καθ’ ύλην αρμόδια αφού προσφέρουν διεπιστημονικής εμβέλειας προγράμματα σπουδών και καταβάλλουν κάθε αναγκαία προσπάθεια για την πολύπλευρη επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών τους, προάγοντας την κριτική προσέγγιση της επικοινωνιακής πρακτικής με τον πολιτισμό. Τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου έχει το Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.