ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κωστής Παλαμάς – Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος», (http://kostispalamas.uoa.gr), δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες που αφορά στη «Διοργάνωση media park και εκπαιδευτικού κύκλου Αθηνών, Χανίων, Πάτρας και Θεσσαλονίκης». Το έργο αποσκοπεί:

  1. στην εκπαίδευση επαγγελματιών από τους κλάδους που συνδέονται άμεσα ή / και έμμεσα με τον πολιτισμό για την αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας,
  2. στην αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, για την ανάπτυξη περιεχομένου προβολής της στο εξωτερικό,
  3. στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αφετηρία «εργαλείο», «μονοπάτι» στη προσέγγιση της γνώσης και των εναλλακτικών τρόπων μάθησης,
  4. στην καλλιέργεια της πολιτιστικής γνώσης ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης,
  5. στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών, ικανών να παρέχουν ενημέρωση στο πολύπλευρο αντικείμενο της πολιτιστικής ενημέρωσης.

Η εν λόγω Δράση διοργανώνεται σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδος και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, απευθύνεται πρόσκληση σε επιστήμονες προκειμένου να μπορούν να διδάξουν μία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ανοιχτό μητρώο εκπαιδευτών, το οποίο θα αποτελείται από επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου. Οι προς ένταξη στο μητρώο διδάσκοντες θα μπορούν να αιτούνται για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω θεματικά πεδία, και θα πρέπει να μπορούν να τεκμηριώνουν στο βιογραφικό τους την εκπαιδευτική και επιστημονική τους συνάφεια με αυτά.

Οι θεματικές και διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση διδάσκοντα.

Διαδικασία Υποβολής:

  • Το μητρώο θα ανοίγει όποτε παρουσιάζεται ανάγκη για την κάλυψη κάποιας θέσης διδάσκοντα.
  • Αίτηση: Για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Ανοικτό Μητρώο Διδασκόντων καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ» συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνονται η συνάφεια με τα επιστημονικά αντικείμενα. Η Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στον ιστότοπο http://kostispalamas.uoa.gr. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται (αίτηση και βιογραφικό) και σε έντυπη μορφή μέσα σε φάκελο, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ‐ΕΚΠΑ, Κτήριο ΤΥΠΑ 2ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη, ΤΚ 157 84, Ζωγράφου, με την ένδειξη: «Κωστής Παλαμάς: Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» (υπόψη Επ. Υπευθύνου). Η κατάθεση γίνεται είτε απευθείας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 13:30, είτε ταχυδρομικά, συστημένα.
  • Μετά τη διαδικασία επιλογής και εφόσον επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις εμπειρίας.