ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ MEDIA PARK ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κωστής Παλαμάς – Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος», (http://kostispalamas.uoa.gr), δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες.

Το έργο αποσκοπεί:

 1. στην εκπαίδευση επαγγελματιών από τους κλάδους που συνδέονται άμεσα ή / και έμμεσα με τον πολιτισμό για την αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας,
 2. στην αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, για την ανάπτυξη περιεχομένου προβολής της στο εξωτερικό,
 3. στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αφετηρία «εργαλείο», «μονοπάτι» στη προσέγγιση της γνώσης και των εναλλακτικών τρόπων μάθησης,
 4. στην καλλιέργεια της πολιτιστικής γνώσης ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης,
 5. στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών, ικανών να παρέχουν ενημέρωση στο πολύπλευρο αντικείμενο της πολιτιστικής ενημέρωσης.

Η εν λόγω Δράση διοργανώνεται κατά κύριο λόγο σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδος και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, απευθύνεται πρόσκληση σε επιστήμονες προκειμένου να μπορούν να διδάξουν μία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ανοιχτό μητρώο εκπαιδευτών, το οποίο θα αποτελείται από επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου. Οι προς ένταξη στο μητρώο διδάσκοντες θα μπορούν να αιτούνται για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω θεματικά πεδία, και θα πρέπει να μπορούν να τεκμηριώνουν στο βιογραφικό τους την εκπαιδευτική και επιστημονική τους συνάφεια με αυτά.

Οι θεματικές και διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση διδάσκοντα.

Τόπος απασχόλησης:
Αθήνα –  Κέρκυρα (Μετά από συνεννόηση)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος Συναφούς Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου
 • Κάτοχος Συναφούς Πτυχίου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε συγγραφή συναφούς υλικού – Διδακτική Εμπειρία

Σεμιναριακά Μαθήματα για διδασκαλία: 

 • Έφηβοι και διαδίκτυο: Ψυχολογικές διαστάσεις
 • Θέατρο και Πολιτιστική Επικοινωνία
 • Οικονομικά του Πολιτισμού
 • Διαχείριση και Οργάνωση Οπτικοακουστικών και Κινηματογραφικών Αρχείων
 • Κινηματογράφος, ιστορία και πολιτισμός
 • Ψηφιακή Αφήγηση
 • Πολιτισμικές Τεχνολογίες
 • Τέχνη και Τεχνολογία
 • Αισθητική των Μέσων Επικοινωνίας

Διαδικασία Υποβολής:

 • Tο μητρώο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 11/5
 • Το μητρώο θα ανοίγει όποτε παρουσιάζεται ανάγκη για την κάλυψη κάποιας θέσης διδάσκοντα.
 • Αίτηση: Για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Ανοικτό Μητρώο Διδασκόντων καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ» συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνονται η συνάφεια με τα επιστημονικά αντικείμενα. Η Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων για την Αθήνα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά: http://kostispalamas.uoa.gr/?page_id=186
 • Μετά τη διαδικασία επιλογής και εφόσον επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις εμπειρίας.